Kopalnia Melafiru Tłumaczów oferuje pełną gamę produktów do zastosowań w budownictwie kubaturowym, drogowym oraz kolejowym. Produkowane wyroby spełniają wymagania norm europejskich.

Piasek łamany 0/2Kruszywo drobne
Piasek łamany 0/5Kruszywo o ciągłym uziarnieniu
Grys 2/5Kruszywo grube
Grys 5/8Kruszywo grube
Grys 8/11Kruszywo grube
Grys 11/16Kruszywo grube
Grys 16/22Kruszywo grube
Grys 2/8Kruszywo grube
Grys 8/16Kruszywo grube
Kliniec 4/31,5Kruszywo grube
Mieszanka melafirowa 2/31,5Kruszywo do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym *** NOWOŚĆ ***
Tłuczeń 31,5/50Kruszywo na podsypkę kolejową
Kruszywo 0/31,5Kruszywo o ciągłym uziarnieniu
Kruszywo 0/63Kruszywo o ciągłym uziarnieniu

Zastosowanie

Drogownictwo

Kruszywo melafirowe produkowane w Kopalni Melafiru Tłumaczów znajduje zastosowanie we wszystkich warstwach oraz rodzajach nawierzchni asfaltowych dla kategorii ruchu od KR1 do KR7. Dla zastosowań w drogownictwie dedykowane są następujące frakcje:

  • PIASEK ŁAMANY 0/2
  • PIASEK ŁAMANY 0/5
  • GRYS 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22

Ponadto produkowane kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm oraz 0/63 znajduje zastosowanie jako kruszywo do mieszanek niezwiązanych hydraulicznie zgodnie z wymaganiami WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych.

Wymagania  WT-1:2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych oraz przeznaczenie kruszyw melafirowych Tłumaczów:

Rodzaj nawierzchni
KR1-KR2
KR3-KR4
KR5-KR7
Warstwa podbudowy
Warstwa wiążąca / wyrównawcza i wzmacniająca
Warstwa ścieralna
Warstwa ścieralna z mieszanki SMA i BBTM
Warstwa wiążąca i ścieralna z betonu lanego
Warstwa dolna i górna z betonu porowatego
Kruszywo do powierzchniowych utrwaleń

Kolejnictwo

15 listopada 2010 jakość produkowanego w Kopalni Melafiru Tłumaczów tłucznia kolejowego została potwierdzona poprzez Certyfikat Zgodności nr CZ – IK 27/2010 wydany przez Instytut Kolejnictwa. Tym samym tłuczeń kolejowy produkowany przez Kopalnię Melafiru Tłumaczów może być stosowany jako materiał podsypkowy do budowy i utrzymania nawierzchni kolejowych na wszystkich liniach PKP PLK S.A., w tym także na liniach przystosowanych do dużych prędkości.

Chcąc zminimalizować wpływ przeładunku na czystość tłucznia kolejowego, a co za tym idzie zapewnić odpowiednią jego czystość, produkt dodatkowo, przed samym załadunkiem, jest poddawany dodatkowemu przesiewaniu. Dzięki zastosowaniu tej technologii na miejsce budowy trafia produkt o zapyleniu poniżej 0,5 %.

Budownictwo inżynieryjne i mieszkaniowe

Dzięki właściwościom skały melafirowej z kopalni Tłumaczów produkowane grysy mogą być stosowane z powodzeniem zarówno w betonach zwykłych jak również specjalistycznych tj:

  • beton mostowy
  • nawierzchnia z betonu cementowego
  • beton hydrotechniczny
  • beton wodoszczelny

Przeznaczenie kruszywa melafirowego zgodnie z wymaganiami Ogólnych Specyfikacji Technicznych (Wzorcowe dokumenty kontraktowe (WDK) dla systemów „Projektuj i buduj” i „Utrzymaj standard”

Specyfikacja techniczna
2/8
8/16
ST beton konstrukcyjny
ST nawierzchnia z betonu wałowanego
ST nawierzchnia z betonu cementowego
Nawierzchnia jednowarstwowa KR1-KR2
Dolna warstwa nawierzchni KR3-KR4
Górna warstwa nawierzchni KR3-KR4
Dolna warstwa nawierzchni KR5-KR7
Górna warstwa nawierzchni z odkrytym kruszywem KR5-KR7

Wymagane właściwości i kategorie kruszywa grubego do betonowych nawierzchni drogowych

Przeznaczenie betonu
Lp.
Właściwości kruszywa
Nawierzchnia jednowarstwowa KR1÷KR2
Dolna warstwa nawierzchni KR3÷KR4
Górna warstwa nawierzchni KR3÷KR4
Dolna warstwa nawierzchni KR5÷KR7
Górna warstwa nawierzchni z odkrytym kruszywem KR5÷KR7
Kruszywo melafitrowe Tłumaczów
1
Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-3
Sl25 lub Fl25
Sl20 lub Fl20
Sl15 lub Fl15
Fl15
2
Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rozdział 5
LA40
LA35
LA25
LA20
3
Odporność na polerowanie wg PN-EN 1097-8
PSVDeklarowana (nie mniej niż 48)
PSV50
PSVDeklarowana (nie mniej niż 53)
PSVDeklarowana 55
4
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1;, badanie na kruszywie 8/16; kategoria nie wyższa niż:
F2
F1
F1
F1
5
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-6 badana w 1% NaCl
FNaCl6
FNaCl6
< 6%