Zgodnie z art.13 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „REGNARS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą : ul. Ceglana 7, 65-211 Zielona Góra reprezentowana przez Agnieszkę Leszczyk-pracownika ds. administracji.
  2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora można się kontaktować kierując korespondencję tradycyjną na adres siedziby lub za pośrednictwem adresu e-mail:biuro@regnars.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy /umów na podstawie art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na „REGNARS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą : ul. Ceglana 7, 65-211 Zielona Góra w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit.c RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez „REGNARS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub strony trzecie w celu wykonania umowy (art.6 ust.1 lit.b RODO) lub organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj.6 lat.
  6. posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych .Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Pani/Pana danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, do ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń.
  7. istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne ,brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością realizacji zawartej umowy/umów
  9. administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym .
  10. administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Zielona Góra 25.05.2018r.