Melafir ze złoża w Tłumaczowie spełnia wymogi normy PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe – podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie oraz posiada najwyższe kategorie podstawowych właściwości kruszyw według następujących norm:

 • PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
 • PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
 • PN-EN 13450 Kruszywa na podsypkę kolejową
 • PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

 Wybrane parametry kruszywa melafirowego Tłumaczów:

Rodzaj produkowanych frakcji
Lp.
Właściwość
Metoda badania
Jm
2/5
5/8
8/11
11/16
16/22
0/2
2/8
8/16
1
Zaw. Pyłów
PN-EN 933-1
%
f2
f2
f2
f2
f2
f16
f1,5
f1,5
2
Kształt – wskaźnik płaskości
PN-EN 933-3
%
FI20
FI20
FI20
FI20
FI20
ND
FI15
FI15
3
Odporność na rozdrabnianie LA
PN-EN 1097-2
%
LA20
LA20
LA20
LA20
LA20
ND
LA20
LA20
4
Gęstość objętościowa
PN-EN 1097-6
Mg/m3
2,73
2,73
2,73
2,73
2,73
2,75
2,73
2,73
5
Mrozoodporność
PN-EN 1367-1
%
F1
F1
F1
F1
F1
ND
F1
F1
6
Polerowalność
PN-EN 1097-8
%
PSV50*
ND
ND
ND
PSVDekl55*
7
Mrozoodporność w soli
PN-EN 1367-6
%
FNaCl7
FNaCl7
FNaCl7
FNaCl7
FNaCl7
ND
FNaCl6
8
Potencjalna reaktywność alkaliczna
PN-92/B-06714/46
ND
0
Kruszywo
niereaktywne
0
Kruszywo
niereaktywne
9
Wytrzymałość na miażdżenie
PN-B 06714/40
ND
2,3%
3,3%

*) wynik z 2018 PSV 62
ND – nie dotyczy

Laboratorium zakładowe wyposażone jest w sprzęt umożliwiający wykonanie badań wg poniższych norm:

 • PN-EN 933-1 Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania
 • PN-EN 933-6 Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw
 • PN-EN 933-3 Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości
 • PN-EN 933-4 Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika kształtu
 • PN-EN 933-8 Ocena zawartości drobnych cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego
 • PN-EN 933-9 Ocena zawartości drobnych cząstek – Badanie błękitem metylenowym
 • PN-EN 1097-1 Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval)
 • PN-EN 1097-2 Oznaczanie odporności na rozdrabnianie
 • PN-EN 1097-3 Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości
 • PN-EN 1097-6 Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości
 • PN-EN 13286-2 Badania gęstości szkieletu gruntu oraz wilgotności optymalnej metodą Proktora
 • PN-EN 1367-1 Oznaczanie mrozoodporności

 • PN-EN 1367-6 Oznaczanie mrozoodporności w obecności soli

15 listopada 2010 jakość produkowanego w Kopalni Melafiru Tłumaczów tłucznia kolejowego została potwierdzona poprzez Certyfikat Zgodności nr CZ – IK 27/2010 wydany przez Instytut Kolejnictwa.

Tym samym tłuczeń kolejowy produkowany przez Kopalnię Melafiru Tłumaczów może być stosowany jako materiał podsypkowy do budowy i utrzymania nawierzchni kolejowych na wszystkich liniach PKP PLK S.A. (w tym także na liniach przystosowanych do dużych prędkości).

Jakość tłucznia na podsypkę kolejową z kopalni Tłumaczów, po raz kolejny została potwierdzona przez Instytut Kolejnictwa Certyfikatem Zgodności nr CZ IK – 30/2018. Dzięki zastosowanej technologii odbiorcom gwarantowana jest najwyższa jakość kruszyw melafirowych. Właściwości tłucznia umożliwiają wykorzystanie melafiru Tłumaczów do wszystkich linii kolejowych, w tym również do linii przystosowanych do wysokich prędkości.