Melafyr z ložiska v Tłumaczowě vyhovuje požadavkům normy PN-S-06102:1997 Silnice pro automobilovou dopravu – podklady z mechanicky stabilizovaného kameniva a vlastní nejvyšší kategorii základních vlastností kameniva podle následujících norem:

 • PN-EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
 • PN-EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
 • PN-EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože
 • PN-EN 12620 Kamenivo do betonu

Vybrané parametry melafyrového kameniva Tłumaczów:

Druh vyráběných frakcí
Lp.
Vlastnost
Zkušební metoda
Jm
2/5
5/8
8/11
11/16
16/22
0/2
2/8
8/16
1
Obsah prachu
PN-EN 933-1
%
f2
f2
f2
f2
f2
f16
f1,5
f1,5
2
Tvar – index plochosti
PN-EN 933-3
%
FI20
FI20
FI20
FI20
FI20
ND
FI15
FI15
3
Odolnost vůči rozmělňování LA
PN-EN 1097-2
%
LA20
LA20
LA20
LA20
LA20
ND
LA20
LA20
4
Objemová hustota
PN-EN 1097-6
Mg/m3
2,73
2,73
2,73
2,73
2,73
2,75
2,73
2,73
5
Mrazuvzdornost
PN-EN 1367-1
%
F1
F1
F1
F1
F1
ND
F1
F1
6
Leštitelnost
PN-EN 1097-8
%
PSV50*
ND
ND
ND
PSVDekl55*
7
Mrazuvzdornost v soli
PN-EN 1367-6
%
FNaCl7
FNaCl7
FNaCl7
FNaCl7
FNaCl7
ND
FNaCl6
8
Potenciální alkalická reaktivita
PN-92/B-06714/46
ND
0
Nereaktivní
kamenivo
0
Nereaktivní
kamenivo
9
Odolnost vůči drcení
PN-B 06714/40
ND
2,3%
3,3%

*) výsledek z 2018 PSV 62
ND – není relevantní

Podniková laboratoř je vybavena aparaturou, která umožňuje provedení zkoušek podle následujících norem:

 • PN-EN 933-1 Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor
 • PN-EN 933-6 Posouzení povrchových charakteristik – Součinitel tekutosti kameniva
 • PN-EN 933-3 Stanovení tvaru zrn – Index plochosti
 • PN-EN 933-4 Stanovení tvaru zrn – Tvarový index
 • PN-EN 933-8 Posouzení jemných částic – Zkouška ekvivalentu písku
 • PN-EN 933-9 Posouzení jemných částic – Zkouška methylenovou modří
 • PN-EN 1097-1 Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)
 • PN-EN 1097-2 Stanovení odolnosti proti drcení
 • PN-EN 1097-3 Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti
 • PN-EN 1097-6 Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti
 • PN-EN 13286-2 Zkouška hustoty zeminy a optimální vlhkosti – Proctorova zkouška
 • PN-EN 1367-1 Zkoušení odolnosti proti mrazu
 • PN-EN 1367-6 Zkoušení odolnosti proti mrazu v přítomnosti soli

Dne 15. listopadu 2010 byla kvalita železničního štěrku vyráběného v Melafyrovém kamenolomu Tłumaczów potvrzena Prohlášením o shodě č. CZ – IK 27/2010 vydaným Železničním ústavem.

To znamená, že železniční štěrk vyráběný v Melafyrovém kamenolomu Tłumaczów se může používat jako materiál pro kolejové lože a pro údržbu železničního svršku na všech tratích PKP PLK S.A. (včetně tratí upravených pro vysoké rychlosti).

Kvalita štěrku pro kolejové lože z kamenolomu Tłumaczów byla znovu potvrzena Železničním ústavem – Prohlášení o shodě č. CZ IK – 30/2018. Díky použité technologii mají odběratelé zaručenu maximální kvalitu melafyrového kameniva. Vlastnosti štěrku umožňují využití melafyru Tłumaczów pro všechny železniční tratě, včetně tratí upravených pro vysoké rychlosti.