O firmie Oferta Jakość Realizacje Galeria Kontakt
 
 
 
         
     
   
  57-408 Tłumaczów            
Oferta     Kruszywa Nawozy
 

K R U S Z Y W A

Kopalnia Melafiru Tłumaczów oferuje pełną gamę produktów do zastosowań w budownictwie kubaturowym, drogowym oraz kolejowym. Produkowane wyroby spełniają wymagania norm europejskich.

 

Nazwa produktu Nazwa wyrobu budowlanego

PN-EN

12620

PN-EN

13043

PN-EN

13450

PN-EN

13242

Piasek łamany 0/2 Kruszywo drobne   +    
Piasek łamany 0/5 Kruszywo o ciągłym uziarnieniu   +    
Grys 2/5

Kruszywo grube

  +    
Grys 5/8   +    
Grys 8/11   +    
Grys 11/16   +    
Grys 16/22 + +    
Grys 2/8 +      
Grys 8/16 +      
Kliniec 4/31,5       +
Tłuczeń 31,5/50 Kruszywo na podsypkę kolejową     +  
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 Kruszywo o ciągłym uziarnieniu       +
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/63       +

 

ZASTOSOWANIE

 

1. DROGOWNICTWO

      Kruszywo melafirowe Tłumaczów znajduje zastosowanie we wszystkich warstwach oraz rodzajach nawierzchni asfaltowych dla kategorii ruchu od KR1 do KR7. Dla zastosowań w drogownictwie dedykowane są następujące frakcje:

  • piasek łamany 0/2
  • piasek łamany 0/5
  • grys 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22

      Ponadto produkowane kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm oraz 0/63 znajduje zastosowanie jako kruszywo do mieszanek niezwiązanych hydraulicznie zgodnie z wymaganiami WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych.

      Wymagania  WT-1:2014 Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych oraz przeznaczenie kruszyw melafirowych Tłumaczów:

 

 Rodzaj nawierzchni

KR1-KR2

KR3-KR4

KR5-KR7

Warstwa podbudowy

+

+

+

Warstwa wiążąca/ wyrównawcza i wzmacniająca

+

+

+

Warstwa ścieralna

+

+

+

Warstwa ścieralna z mieszanki SMA i BBTM

+

+

+

Warstwa wiążąca i ścieralna z betonu lanego

+

+

+

Warstwa dolna i górna z betonu porowatego

+

+

+

Kruszywo do powierzchniowych utrwaleń

+

+

+

 

2.   KOLEJNICTWO

      15 listopada 2010 jakość produkowanego w Kopalni Melafiru Tłumaczów tłucznia kolejowego została potwierdzona poprzez Certyfikat Zgodności nr CZ – IK 27/2010 wydany przez Instytut Kolejnictwa. Tym samym tłuczeń kolejowy produkowany przez Kopalnię Melafiru Tłumaczów może być stosowany jako materiał podsypkowy do budowy i utrzymania nawierzchni kolejowych na wszystkich liniach PKP PLK  S.A., w tym także na liniach przystosowanych do dużych prędkości.

      Chcąc zminimalizować wpływ przeładunku na czystość tłucznia kolejowego, a co za tym idzie zapewnić odpowiednią jego czystość, produkt dodatkowo, przed samym załadunkiem, jest poddawany dodatkowemu przesiewaniu. Dzięki zastosowaniu tej technologii na miejsce budowy trafia produkt o zapyleniu poniżej 0,5 %.

 

3. BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE I MIESZKANIOWE

      Dzięki właściwościom skały melafirowej z kopalni Tłumaczów produkowane grysy mogą być stosowane z powodzeniem zarówno w betonach zwykłych jak również specjalistycznych tj:

 

  • beton mostowy
  • nawierzchnia z betonu cementowego
  • beton hydrotechniczny
  • beton wodoszczelny

      Przeznaczenie kruszywa melafirowego zgodnie z wymaganiami Ogólnych Specyfikacji Technicznych (Wzorcowe dokumenty kontraktowe (WDK) dla systemów „Projektuj i buduj” i „Utrzymaj standard”

 

Specyfikacja techniczna

2/8

8/16

ST beton konstrukcyjny

+

+

ST nawierzchnia z betonu wałowanego

+

+

ST nawierzchnia z betonu cementowego

Nawierzchnia jednowarstwowa KR1-KR2

+

+

Dolna warstwa nawierzchni KR3-KR4

+

+

Górna warstwa nawierzchni KR3-KR4

+

+

Dolna warstwa nawierzchni KR5-KR7

+

+

Górna warstwa nawierzchni z odkrytym kruszywem KR5-KR7

+

+

 

Wymagane właściwości i kategorie kruszywa grubego do betonowych nawierzchni drogowych

 

Lp.

Właściwości kruszywa

Przeznaczenie betonu

Kruszywo melafitrowe Tłumaczów

Nawierzchnia jednowarstwowa KR1÷KR2

Dolna warstwa nawierzchni KR3÷KR4

Górna warstwa nawierzchni KR3÷KR4

Dolna warstwa nawierzchni KR5÷KR7

Górna warstwa nawierzchni z odkrytym kruszywem KR 5÷KR7

1

Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-3

Sl25 lub Fl25

Sl20 lub,Fl20

Sl15 lub,Fl15

FI15

2

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg
PN-EN 1097-2, rozdział 5;

LA40

LA35 5

LA35 5

LA355

LA25

LA20

3

Odporność na polerowanie wg PN-EN 1097-8

PSVDeklarowana ( nie mniej niż 48)

-

PSV50

-

PSVDeklarowana ( nie mniej niż 53)

PSVDeklarowana55

4

Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1;, badanie na kruszywie 8/16; kategoria nie wyższa niż:

F2

F1

-

F1

 

F1

5

Mrozoodporność wg PN-EN 1367-6 badana w 1 % NaCl,

-

-

FEC6

 

-

FEC6

 

 

< 6%

 

<< powrót                ^ do góry ^

 

 

 

N A W O Z Y naturalne

      Oferujemy Państwu minerały skalne EKO-FOUR stanowiące rozdrobnioną skałę wulkaniczną melafirową która może być z dodatkiem dolomitu i ziemi okrzemkowej.

 

Zastosowanie:

- przy uprawach zbóż, roślin ozdobnych, winorośli, sadów, warzyw i kwiatów,

- przy nawożeniu łąk, pielęgnacji trawników oraz drzew, wzbogacaniu gleb lekkich i kwaśnych.

 

Właściwości mączki skalnej:

- zdolności absorpcyjne,

- akumulacja wody do 100% masy własnej,

- łatwość do rozłożenia w postaci pylastej,

- dostarczanie roślinom pełnej gamy makro i mikro elementów,

- naturalność i nietoksyczność,

- nie podleganie wymywaniu przez wody gruntowe,

- poprawa i stabilizacja struktury gleby,

- regulacja równowagi mineralnej gleby i roślin,

- podnoszenie wartości biologicznej plonów,

- wzmacnianie odporności roślin,

- stymulacja rozrostu korzeni roślin,

- sprzyjanie równomiernemu rozrostowi roślin a tym samym na wyższy plon,

- brak możliwości przedawkowania mączki skalnej,

- pożywka dla mikroorganizmów wpływających na wzrost roślin,

- wpływ na Ph gleby (odczyn zasadowy maczki),

- przyspieszanie procesu kompostowania, zmniejszanie jego przykrego zapachu,

- ograniczanie rozwoju szkodników - m. in. stonki, pchełki ziemnej, ślimaków.

 

Środek badany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

 

RODZAJ BADANIA

WYNIK BADANIA

 

METODA
PN-EN ISO
 26845:2009
Analiza
chemiczna spektralna
metodą XRF.%

SiO2

58,4 PN-EN ISO
12677:2011

Al2O3

11,4

Fe2O3

3,85

CaO

10,1

MgO

0,35

Cr2O3

<0,10

MnO

0,18

K2O

0,91

P2O5

0,10

SO3

<0,10

Na2O

5,07

TiO2

0,62

ZrO2

<0,10

 

Dawkowanie:

Ilość mączki Uprawa
1.000 kg 1 ha
10 kg 100 m2
5 kg 100kg kompostu
1 kg 10 m2
1 saszetka 1 donica

Mączkę skalną stosuje się jako produkt sypki, w roztworach wodnych i gnojówkach. Przy glebach ubogich wskazane są podwójne dawki.

Produkt jest nietoksyczny bez możliwości przeterminowania lub przedawkowania.


<< powrót                ^ do góry ^